Obchodní podmínky Kropa

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.kropa.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://www.kropa.cz je:

Kropa, s.r.o.

 • Velká nad Veličkou 992
 • 696 74 Velká nad Veličkou
 • IČO: 27684865
 • DIČ: CZ27684865
 • Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 51674
 • Jsme plátci DPH

Korespondenční adresa:

 • Velká nad Veličkou 992
 • Javorník 72
 • 696 74 Velká nad Veličkou
 • Tel: +420518326433
 • krmiva-kropa@email.cz

Číslo účtu naší společnosti 35-4634990227/0100 Komereční banka. 

II. Uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.kropa.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
 • Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 • Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího. Navíc má prodávající právo po kupujícím vymáhat veškeré náklady způsobené takovýmto chováním a to včetně ušlého zisku
 • Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Zákazník souhlasí s tím, aby byl v souvislosti s minimalizací rizik z možné ztráty, proveden dotaz na server www.pozornanej.cz, ohledně jeho solidnosti, jako klienta elektronického obchodu. Předávána jsou data v rozsahu IP adresa, jméno, příjmení, firma, IČ, ulice, město, PSČ, e-mail, telefon. Tyto údaje slouží pouze pro ověření a nejsou žádným způsobem ukládána nebo archivována.
 • Zákazník dále souhlasí s tím, že v případě nevyzvednutí objednané zásilky a neuhrazení způsobené škody tímto vzniklé. Může být tento případ předán/postoupen (včetně jeho osobních údajů) a evidován v systému www.pozornanej.cz společnosti GlobeWeb Czech s.r.o., případně předán dalším orgánům.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 • Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Spedicí, kdy poštovné a balné při platbě na dobírku hradí příjemce, a činí od 125 Kč a při nákupu nad 2.000 je zdarma do 40kg váhy. V případě, že váha překročí 40 kg a nedosáhne 50 kg je účtována dobírka 30 kč a poštovné. Nad 40 kg je účtováno za poštovné 150 kč + dobírka 30 kč. Při platbě na účet se dobírka nepočíta a zboží je expedováno po připsání na účet.
 • Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno do 72 hodin po obdržení objednávky.
 • Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte.
 • Zboží si můžete po předchozí telefonické domluvě vyzvednout osobně na adrese Velká nad Veličkou, býv.areál st. Statku 992, a to po řádném objednání přes e-shop www.kropa.cz. Po zkompletování Vaší objednávky budete e-mailem vyzváni k vyzvednutí zboží na výše uvedené adrese.

IV. Cena dopravy

 

V. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.kropa.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 • V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  • výrazným způsobem se změnila cena zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
 • Případné spory mezi Kropa a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Kropa doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Kropa pro vyřešení nastalé situace.

Reklamační řád

 • Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.kropa.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: krmiva-kropa@email.cz
 • Oznámení o závadách musí obsahovat:
  • jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 

Upozornění

 • V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 • Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 • Odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě. Kupující informuje prodávajícího o svém úmyslu odstoupit od smlouvy a po odsouhlasení kupujícím na své náklady zboží doručí na adresu býv. areál st. statku 992, Velká nad Veličkou kde mu v zákonné lhůtě bude jeho požadavek vyřízen. 
 • Jedinou vyjímkou v tomto ohledu jsou krmiva, potraviny a granuloviny kde hrozí nesprávným skladováním či manipulací ovlivnění a poškození produktu. U tohoto produktu si prodávající vyhrazuje právo stanovit podmínku, že tyto produkty bude a je možno vrátit do 48 hodin od obdržení zásilky. Lépe řečeno kontaktovat prodávajícího s žádostí o vrácení produktu. V případě, že toto nebude dodrženo nebude v tomto případě zákazníkovi tato reklamace uznána. Za toto se velmi omlouváme, ale jedná se o to, že opravdu hrozí poškození krmiva, které je následně zcela neprodejné. 

Souhlas s obchodními podmínkami

 • Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti Kropa, s.r.o. dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu.